FANDOM贝丝·布雷肯Bess Bracken) 是领主杰诺斯·布雷肯的女儿。

家族

家族树在移动端无法显示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
杰诺斯
布雷肯
 
 
 
 
 
 
 
妻子
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
不明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{哈利
河文}
 
 
芭芭拉
布雷肯
 
杰恩
布雷肯
 
凯特琳
布雷肯
 
贝丝
布雷肯
 
亚莉珊
布雷肯
 
{亨德利
布雷肯}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 引用与注释

最近编辑:Reasno(留言),他已经为维基做了14,994次贡献。
版权信息:本文来自冰与火之歌中文维基的贝丝·布雷肯词条,以CC-BY-SA授权,转载时必须保留此行。(https://asoiaf.fandom.com/zh/wiki/%E8%B4%9D%E4%B8%9D%C2%B7%E5%B8%83%E9%9B%B7%E8%82%AF)
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。