FANDOM


家族树在移动端无法显示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
雷德温
 
 
 
荆棘女王
奥莲娜
雷德温
 
罗斯
 
 
 
 
 
 
葛曼
 
 
粗胖的
加尔斯
 
莫林
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
派克斯特
雷德温
 
米娜
 
洁娜
 
琼恩
佛索威
 
充气鱼
梅斯
 
艾勒莉
海塔尔
 
旁支
 
旁支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
雷德温
家族
 
维拉斯
 
莱昂妮
佛索威
 
勇武的
加兰
 
百花骑士
洛拉斯
 
玛格丽
 
蓝礼
拜拉席恩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
乔佛里
拜拉席恩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
托曼
拜拉席恩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提利尔家族的旁系分支,请参阅Template:Tyrell tree cadet1罗斯·提利尔公爵的弟弟们)和Template:Tyrell tree cadet2昆丁维克多的分支)。

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。